คริสตศาสตร์ ป.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รายวิชา คริสตศาสตร์                                                                                  ภาคเรียนที่ 1   เวลา  20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่าง : ปลายภาค = 70 : 30

 

ศึกษา เรื่องราวเกี่ยวกับ พระเจ้าผู้สร้างโลก การเอาใจใส่ต่อสิ่งสร้าง การขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงสร้างโลก การศึกษาเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า อันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก พระเยซูผู้เป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า ศึกษาการเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของพระเยซู ศึกษาเรื่องของพระจิตเจ้าองค์แห่งความรัก และมีความเข้าใจในความหมาย ความสำคัญ ของพระจิตเจ้า ศึกษาเรื่องราวสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า และศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ และการสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการภาวนา สำคัญมหากางเขน

โดยใช้กระบวนการบรรยาย กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม            มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

 

 

ผลการเรียนรู้

 

ข้อที่ 6 มีความเชื่อ ความศรัทธา ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าด้วยการสวดภาวนา และปฏิบัติตามคำสอนของ

พระองค์

ข้อที่ 7 ปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดีตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า

ข้อที่ 8 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี และพิธีกรรมของพระศาสนจักรได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 9 เป็นผู้สร้างสันติภาพละดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการและของโรงเรียนในเครือ

เซนต์ปอล

What Will You Learn?

  • นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาคริสต์มากขึ้น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?