คริสตศาสตร์ป.1 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาความรักของพระเจ้าพระบิดาผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก เรียนรู้ที่ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า “ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้า” LAUDATOSII  ว่าด้วยการเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เรากับเพื่อนมนุษย์ และเรากับธรรมชาติ เพื่อให้ชีวิตกลับคืนสู่ความสมดุลและความกลมกลืนอีกครั้ง และบูรณาการนวัตกรรมแห่งพฤษา โดยผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์โดยทางพระนางมารีย์พรหมจารี มีนักบุญโยเซฟเป็นบิดาเลี้ยง สัญลักษณ์ความสำคัญของพระจิตเจ้าผู้ประทานความรัก ความยินดี สันติ ปรีชาญาณ ผู้ให้ชีวิต ชื่นชมในความรักของพระเยซูคริสตเจ้า        ผู้ประทับอยู่ในพระศาสนจักรผ่านทางศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลอภัยบาป (เตรียมผู้เรียนรับศีลมหาสนิท) มีความเชื่อความศรัทธาในองค์ประเยซูคริสตเจ้า แสดงความศรัทธาต่อประนางมารีย์พระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าด้วยการภาวนาและสวดสายประคำ เห็นคุณค่ายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอน ประเพณี ศาสนพิธีของพระศาสนจักรได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดีตามคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นผู้สร้างสันติภาพ และดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพิงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 8 ประการในเครือโรงเรียนเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนโดยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

ใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประสบการณ์ตรง กระบวนการแก้ปัญหาบทบาทสมมติ เกม เพลง สังเกตอธิบาย รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชื่อมโยงความสัมพันธ์วิจารณ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นนวัตกรตามคุณลักษณะของผู้เรียน

ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความเรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น ขยัน ทุ่มเทในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและดำรงตนเป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่1โลกสวยด้วยรักของพระเจ้า

  • สัปดาห์ที่1 เรื่องพระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?