คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ค16101 ป.6 ภาคเรียนที 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค 16101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                          เวลาเรียน  160 ชั่วโมง

เปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละจากสถานการณ์ต่าง ๆ เขียนอัตราส่วนแสดง           การเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความหรือสถานการณ์ โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ    หาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.ของจำนวนับไม่เกิน 3 จำนวน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับห.ร.ม.และค.ร.น. หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 2 – 3  ขั้นตอน                    หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและโจทย์ปัญหาร้อยละ 2 – 3  ขั้นตอน สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาร้อยละของขยะภายในห้องเรียน แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา  เก็บรวบรวมข้อมูลทำสถิติการลดขยะของห้องเรียนตามโครงการเถ้าแก่น้อยและการแสดงแผนภูมิประชากรของกลุ่มอาเซียน

ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริง สรุปเนื้อหา มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ป.6/1,   ป.6/2,  ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9,

ป.6/10, ป.6/11, ป.6/12

ค 1.2   ป.6/1

ค 2.1   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3

ค 2.2   ป.6/1,  ป.6/2,   ป.6/3,   ป.6/4

ค 3.1   ป.6/1

รวมทั้งสิ้น   21 ข้อ

Show More

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนมีความสามารถในจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป
 • 2. นักเรียนมีสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม
 • 3. นักเรียนมีความสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
 • 4.นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
 • 5.นักเรียนสามารถบอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ
 • 6. นักเรียนสามารถระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่ และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • 7. นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำาตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • 8. นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

รูปสามเหลี่ยม
การสร้างรูปสามเหลี่ยม และการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • ชั่วโมงที่ 1 เตรียมความพร้อมเรื่องรูปสามเหลี่่ยม
  02:59
 • ชั่วโมงที่ 2 ส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยม
  03:10
 • ชั่วโมงที่ 3 การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้าน
  03:42
 • ชั่วโมงที่ 4 มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
  04:23
 • ชั่วโมงที่ 5 การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน
  05:00
 • ชั่วโมงที่ 6 การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2 ด้าน และขนาดของมุม 1 มุม
  03:48
 • ชั่วโมงที่ 7 การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1 ด้าน และขนาดของมุม 2 มุม
  04:12
 • ชั่วโมงท่ี่ 8 หาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่งโมงที่ 9 หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  05:01
 • ชั่วโมงที่ 10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์เกี่ยวกับความยาวของรูปสามเหลี่ยม
  04:18
 • ชั่วโมงที่ 11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  03:33
 • แบบทดสอบจบหน่วยเรื่องรูปสามเหลี่ยม

รูปหลายเหลี่ยม

 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยม
 • ชั่วโมงที่ 1รูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงท่ี่ 2- 3 มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5 ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 6 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 7 การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 8 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9- 10 การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 11 – 12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม(
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 13 -14 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00

รูปวงกลม

 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องวงกลม
 • ชั่วโมงที่ 1 ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 การสร้างวงกลมด้วยแถบกระดาษ
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 การสร้างวงกลมโดยใช้วงเวียน
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 – 6 ความยาวของเส้นรอบวง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 7 – 8 การหาพื้นที่รูปวงกลม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9 การหาพื้นที่แรเงา
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 10 -11 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 12 -13 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของวงกลม
  00:00
 • ชั่วโมงที่14 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลม
  00:00
 • แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องวงกลม

รูปเรขาคณิตสามมิติ

 • แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง รูปเรขาคณิต
 • ชั่วโมงที่1 -2 ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  00:00
 • ชั้่วโมงที่ 3-5 รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  00:00
 • ชั่วโมงที่6-7 ปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ชั่วโมงที่ 9 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  00:00
 • แบบทดสอบหลังเรียน

การนำเสนอข้อมูล

 • ชัวโมงที่ 1 เตรียมความพร้อม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 ทบทวนร้อยละ
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม(1)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม(2)
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5- 6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิ
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?