รายการบทเรียน
ความหมายของสถติศาสตร์และข้อมูล
0/16
Lesson: ชั่วโมงที่ 6 การสร้างตารางแจกแจงความถี่แบบจำแนกทางเดียว สัปดาห์ที่ 3วันที่22-26พ.ย. 64
About Lesson

การแจกแจงความถี่ 

การแจกแจงความถี่(frequency distribution)
เทคนิคการแจกแจงความถี่ เป็นเทคนิคที่จำแนกขอ้มูลตามลักษณะต่าง ๆ ที่ซ้า ๆ แล้ว
นับจำนวน หรือเรียกว่าความถี่ (frequency) จึงทำให้ทราบว่าข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าเป็นเท่าไรและ
นอกจากนี้ยังเป็นการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลข้้นต่อไป ส่วนวิธีการ
ในการแจกแจงความถี่มีหลายวิธีในเอกสารประกอบการสอน ข้างต้น จะกล่าวถึงการแจกแจงความถี่ด้วยตาราง หรือเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งประกอบด้วยตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวการแจกแจงความถี่ 

1. ตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียว(One Way Frequency Table)
ตารางแจกแจงความถี่จำแนกทางเดียวเป็นตารางแจกแจงความถี่ที่แยกหรือจำแนก
ข้อมูลที่มีค่าซำ้ ๆกัน ตามลักษณะของตัวแปรเดียว  

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
ความหมายของสถติศาสตร์และข้อมูล
0/16
0% Complete