ความหมายของสถติศาสตร์และข้อมูล

ชั่วโมงที่ 3การวิเคราะห์คำสำคัญในสถิติศาสตร์โดย ใช้สถานการณ์ปัญหา สัปดาห์ที่ 2 วันที่8-12 พ.ย.64