รายการบทเรียน
ความหมายของสถติศาสตร์และข้อมูล
0/16
Lesson: ชั่วโมงที่ 2 คำสำคัญในสถิติศาสตร์ สถิติศาสตร์เชิงพรรณนา -สถิติศาสตร์เชิงอนุมาน (สัปดาห์ที่ 1วันที่1-5พ.ย. 64)
About Lesson

กระบวนการทางสถิติ 4 ขั้นตอนชั่วโมงที่2คำสำคัญในสถิติศาสตร์

 • สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics)  หมายถึงสถิติที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมการนำเสนอ  การวิเคราะห์  และการตีความหมายของข้อมูล  ซึ่งสถิติที่จะได้จะแสดงลักษณะของข้อมูลนั้น  ไม่ได้ใช้การทำนายหรือคาดคะเนลักษณะประชากร
  ตัวอย่าง  การวิเคราะห์ข้อมูล  เช่น  การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ฐานนิยม  มัธยฐาน)  และการวัดการกระจาย (พิสัย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ฯลฯ)
 • สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistics)  หมายถึง  สถิติที่ว่าด้วยกระบวนการทั้ง 4 อย่างดังกล่าว  แต่มีการนำค่าสถิติที่ได้ไปดำเนินการตามวิธีการทบสถิติ  เพื่อทำนายหรือคาดคะเนเกี่ยวกับประชากรต่อไป

– คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 5 จำนวน  4 ห้อง  นำคะแนนมาหาคะแนนเฉลี่ย  ครูไม่ได้นำมาดำเนินการต่อไป  เรียกกระบวนการที่ครูวิเคราะห์ว่า  สถิติเชิงพรรณนา
– แต่ถ้าครูนำคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม. 5/4  ไปดำเนินการทางสถิติบางอย่างแล้วนำผลที่ได้มาทำนายคะแนนของนักเรียนชั้น ม.5  จำนวน 4 ห้อง  เรียกกระบวนการวิเคราะห์ของครูว่า  สถิติเชิงอนุมานฃ

 • ประชากร (Population)
   ประชากร  หมายถึง  จำนวนทั้งหมดของคน  สัตว์  หรือสิ่งของที่เราหาข้อมูล
   
 • ตัวอย่าง (Sample)
   ตัวอย่าง  คือ  ประชากรส่วนหนึ่งที่เราเลือกเก็บข้อมูลมาศึกษาจากประชากรทั้งหมด  ตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
 • ค่าสถิติ (Statistics)
   ค่าสถิติ  หมายถึง  ตัวเลขที่อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งคำนวณหรือวิเคราะห์มาจากกลุ่มตัวอย่าง
 • พารามิเตอร์ (Parameter)
   พารามิเตอร์  หมายถึง  ตัวเลขที่อธิบายลักษณะของประชากร  ซึ่งคำนวณหรือวิเคราะห์ประชากร
                               ในทางปฏิบัติการคำนวณหาพารามิเตอร์โดยตรงจะกระทำได้ยาก  เพราะประชากรมีจำนวนมากจนยากแก่การวิเคราะห์  จึงต้องมีการคัดเลือกตัวอย่างจากประชากร  อย่างมีหลักเกณฑ์  เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่แท้จริงของประชากร
   
 • ทฤษฎีตัวอย่าง (Sampling Thery)
   ทฤษฎีตัวอย่าง  คือ  ทฤษฎีคัดเลือกตัวอย่าง  ซึ่งค่าสถิติที่ได้มาสามารถใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
ความหมายของสถติศาสตร์และข้อมูล
0/16
0% Complete