คณิตศาสตร์ ค31201 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                         รหัสวิชา ค31201                  รายวิชาคณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่ 2 เวลา 80 ชั่วโมง                              สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค  70 : 30                                     จำนวน 2.0 หน่วยกิต

                                                                                                    

ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล

เซต เซตยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์ของเซต

จำนวนจริง จำนวนจริงและสมบัติของจำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและ สมบัติของค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริงในรูปเลขยกกำลัง ตัวประกอบ ของพหุ นาม สมการและอสมการพหุนาม สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนาม สมการและอสมการค่า สัมบูรณ์ ของพหุนาม

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย การปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี                     ต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ

 

ผลการเรียนรู้

 1. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล
 2. เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
 3. เข้าใจจำนวนจริง และใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
 4. แก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 5. แก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 6. แก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไใช้ในการแก้ปัญหา

รวม 6 ผลการเรียนรู้

 

 

 

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับตรรกศาสตร์เบื้องต้น ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และอ้างเหตุผล
 • นักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
 • นักเรียนสามารถใช้สมบัติของจำนวนจริงในการแก้ปัญหา
 • นักเรียนสามารถแก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสี่ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 • นักเรียนสามารถแก้สมการและอสมการเศษส่วนของพหุนามตัวแปรเดียวและนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 • นักเรียนสามารถแก้สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว และนำไใช้ในการแก้ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

 • ชั่วโมงที่ 1-2 ประพจน์ สัปดาหืที่ 1
  04:25
 • ชั่วโมงที่ 3-4 ค่าความจริงของประพจน์ สัปดาห์ที่ 1
  03:22
 • ชั่วโมงที่ 1 การหาค่าความจริงของประพจน์ สัปดาห์ที่ 2
  03:22
 • ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์ สัปดาห์ที่ 2
  04:59
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การเปลี่ยนข้อความเป็นสัญลักษณ์ สัปดาห์ที่ 2
  04:55

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?