คณิตศาสตร์ ค31101 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                         รหัสวิชา ค31201                  รายวิชาคณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่เวลา 0ชั่วโมง                              สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค  70 : 30                                     จำนวน 1.0 หน่วยกิต

           ศึกษา ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

เซต ความหมายเซต การดำเนินการระหว่างเซต การแก้ปัญหาโดยการใช้เซต

ตรรกศาสตร์ ประพจน์และตัวเชื่อม ประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว การอ้างเหตุผล

            โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดย การปฏิบัติจริง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ

ตัวชี้วัด

ค1.1 ม.4-6/1

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 เรื่อง เซต

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ความหมายของเซต สัปดาห์ที่ 1
  04:59
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การเขียนเซต สัปดาห์ที่ 1
  05:21
 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง เซตจำกัด เซตอนัันต์ เซตว่าง สัปดาห์ที่ 2
  08:56
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง สับเซต สัปดาหที่ 2
  06:17

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?