คณิตศาสตร์ ค22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   ทฤษฎีบทพีมาโกรัส   บทกลับทฤษฎีบทพีทาฏกรัส

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวน   จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม

ปริซึมและทรงกระบอก   พื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกระบอก

การแปลงทางเรขาคณิต   การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน

สมบัติของเลขยกกำลัง   การดำเนินการของเลขยกกำลัง สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

พหุนาม   การบวกและการลบเอกนาม การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม การหารพหุนาม

ด้วยเอกนาม

เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  ใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ ใช้ภาษา และสัญลักณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อสารความหมาย และการ

นำเสนอได้อย่างถูกต้อวและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงและนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ มีความรอบครอบ มีความรับผิดชอบ มี

วิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ม 2/1 ,ค 1.2 ม 2/1 , ค 2.1 ม 2/1  ,ค 2.1  ม 2/2  ค 2.2 ม 2/3 ,

ค 2.2 ม 2/5

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่องสมบัตรของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (17-20 พ.ค65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่องสมบัตรของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรากที่สอง (17-20 พ.ค65
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3 เรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(17-20 พ.ค65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่องความสัมพันธ์และสมบัติทฤษฎีบทพีทาโกรัส (23 – 27 พ.ค 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามเหลี่ยม (23 – 27 พ.ค 65)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 เรื่องแบบฝึกหัด 1.1 ก (23 – 27 พ.ค 65)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?