คณิตศาสตร์ ค21102 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

รหัสวิชา ๒๑๑๐๑  คณิตศาสตร์                                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑                               ภาคเรียนที่ ๑                                         เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง                     ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อ ความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จำนวนเต็ม สมบัติของจำนวน เต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา และทศนิยมและเศษส่วน และเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลัง เป็นจำนวนเต็มบวก การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในการแก้ปัญหา และประยุกติใช้การสร้างทางเรขาคณิต การ สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้ การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไป ใช้ในชีวิตจริง ร่วมกับรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการได้นำการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณมาให้ปฏิบัติ ในเรื่องเลกยกกำลัง เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการใน การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในภายห้องเรียนของเรา การให้เหตุผล การ สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการ เรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและ  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถ ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน การคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ รู้จักนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1   ม.1/1, ม.1/2

ค 2.2   ม.1/1, ม.1/2

รวมทั้งสิ้น  4  ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 จำนวนเต็ม

 • 1.1 ความหมายของจำนวนเต็ม (17-19 พ.ค.65)
  00:00
 • 1.2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม (17-19 พ.ค.65)
  00:00
 • 1.3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม (17-19 พ.ค.65)
  00:00
 • 1.4 จำนวนตรงข้าม (23-27 พ.ค.65)
  00:00
 • 1.5 การบวกจำนวนเต็มโดยใช้เส้นจำนวน (23-27 พ.ค.65)
 • 1.6 การบวกจำนวนเต็มโดยใช้ค่าสัมบูรณ์ (23-27 พ.ค.65)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?