คณิตศาสตร์ ค21102 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                   คำอธิบายรายวิชา

   ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2                                                            เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

            ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคํานวณและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อัน ได้แก่ การแก้

ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง คณิตศาสตร์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวให้

ผู้เรียน ได้ศึกษาค้้นคว้า โดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ในสาระต่อไปนี้

           สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ การนําความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

           อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ อัตราส่วน อัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การนํา ความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง

สถิติ(1) การตั้งคําถามทางสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การนําเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ แท่ง กราฟเส้น แผนภูมิรูปวงกลม การแปลความหมายของข้อมูล และการนําสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคํานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง และสามารถนําไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจําวันอย่าง สร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทํางาน และมีความเชื่อมั่นตนเอง สามารถ

ทํางานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด  

        ค 1.1 ม.1/3

        ค 1.3 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3

        ค 3.1 ม.1/1

 

รวม 5 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • ค 1.1 ม.1/3
 • เข้าใจและประยุกต์ใช้อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • ค 1.3 ม.1/1
 • เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจํานวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ค 1.3 ม.1/2
 • เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • ค 1.3 ม.1/3
 • เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงเส้นในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
 • ค 3.1 ม.1/1
 • เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูล และแปลความหมายข้อมูล รวมทั้งนําสถิติ ไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบรูปของจํานวนเป็นความสัมพันธ์ รวมกันของจํานวนแต่ละจํานวนในชุด จํานวนนั้น สามารถเขียนในรูปทั่วไป ซึ่งอยู่่ในรูปของสมการที่เปนประโยคสัญลักษณที่ กลาวถึงความสัมพันธระหวางจํานวนและตัว แปรหรือความสัมพันธระหวางจํานวนกับ จํานวน คําตอบของสมการ คือจํานวนใด ๆ ที่แทน ตัวแปรในสมการ แลวทําใหสมการเปนจริง การแกสมการจะใชสมบัติของการเทากัน สมการที่เขียนอยูในรูป ax + b = 0 เมื่อ x เปนตัวแปร a , b เปนคาคงตัว และ a ≠ 0 เรียกวา สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ซึ่งจะมี คําตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น การแก สมการเชิงเสนตัวแปรเดียวจะใชสมบัติของ การเทากันในการแกสมการรว ม ถึ ง สถานการณและโจทยปญหาตาง ๆ ทั่วไปดวย

 • 1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนรู้จักสมการ(สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 1.2 การเขียนนิพจน์พีชคณิต(1)(สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 1.3 การเขียนนิพจน์พีชคณิต(2)(สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 1.4 ความหมายของสมการ(สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 1.5 คำตอบของสมการ(สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 1.6 สมบัติการเท่ากัน(สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 1.7 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1)(สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 1.8 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2)(สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 1.9 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(3)(สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 1.10 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(4)(สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 1.11 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(5)(สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 1.12 การเขียนสมการแทนสถานการณ์หรือปัญหา(สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 1.13 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(1)(สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 1.14 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(2)(สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2)
 • 1.15 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว(3)(สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 3)
 • 1.16 ทดสอบหลังเรียน(สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1)

หน่วยที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

 • 2.1 การเขียนอัตราส่วน(สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 2.2 การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนด(สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 2.3 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนด(สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 2.4 การเขียนอัตราส่วนแทนจำนวนหลายๆจำนวน(สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2)
 • 2.5 การหาจำนวนมาแทนที่ตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนด(สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 2.6 การแก้โจทย์ปัญหาสัดส่วนทั่วไป(สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1)
 • 2.7 การแก้ปัญหาสัดส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน(สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2)
 • 2.8 การแก้ปัญหาสัดส่วนผกผัน(สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 3)
 • 2.9 หลักการแก้ปัญหาสัดส่วน(สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 1 )
 • 2.10 การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ(สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 2 )
  00:00
 • 2.11 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ(สัปดาห์ที่ 9 ชั่วโมงที่ 3 )
  00:00
 • 2.12 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ(สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1 )
  00:00
 • 2.13 โจทย์ปัญหาการซื้อขายกับการหาร้อยละ(สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2 )
 • 2.14 โจทย์ปัญร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขาย(สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 3 )
 • 2.15 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1 )
 • 2.16 โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับดอกเบี้ย(สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2 )
 • 2.17 บทประยุกต์ การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ(สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 3 )
  00:00
 • ทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น

 • 3.1 คู่อันดับ (1)(สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1 )
  00:00
 • 3.2 คู่อันดับ (2)(สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2 )
 • 3.3 กราฟและคู่อันดับ (1)(สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 3 )
 • 3.4 กราฟและคู่อันดับ (2)(สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 1)
 • 3.5 การอ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบพิกัดฉา(สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 2)
 • 3.6 กราฟและการนำไปใช้ (1)(สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 3)
 • 3.7 กราฟและการนำไปใช้ (2)(สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1)
 • 3.8 กราฟและการนำไปใช้ (3)(สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2)
 • 3.9 ความสัมพันธ์เชิงเส้น(สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 3)
 • 3.10 ลักษณะกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น(สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • 3.11 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (กราฟเส้นตรง)(สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 3.12 ลักษณะของคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 3)
 • 3.13 การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (1)(สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1)
 • 3.14 การเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (2)(สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2)
 • 3.15 ลักษณะของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 3)
 • 3.16 การอ่านและแปลความหมายของกราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร(สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1)
 • ทดสอบหลังเรียน(สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 2)

หน่วยที่ 4 สถิติ (1)

 • 4.10ความหมายของคำถามทางสถิติ
  00:00
 • 4.2 ประเภทของคำถามทางสถิติ
  00:00
 • 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  00:00
 • 4.4 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ
  00:00
 • 4.5 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่ง
 • 4.6 การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้น
 • 4.7 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม (1)
 • 4.8 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม (2)
 • 4.9 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม (2)
 • 4.10 การนำความรู้ทางสถิติไปใช้ในชีวิตจริง (1)
 • 4.11 การนำความรู้ทางสถิติไปใช้ในชีวิตจริง (2)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?