คณิตศาสตร์ ค16101 ป.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์

รหัสวิชา ค16101                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                        เวลา 80 ชั่วโมง

 

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่อไปนี้

ตัวประกอบของจำนวนนับ  จำนวนเฉพาะ  การแยกตัวประกอบ  ตัวหารร่วมที่มากที่สุด (ห.ร.ม.)
ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุด (ค.ร.น.)  การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม และ ค.ร.น.  การเปรียบเทียบ และเรียงลำาดับเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ  การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละ 2-3 ขั้นตอน  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยม  การหารทศนิยมที่ตัวหารและผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  2-3 ขั้นตอน  อัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน  มาตราส่วน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและมาตราส่วน  แบบรูปและความสัมพันธ์  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

ชนิดและสมบัติของรูปหลายเหลี่ยม  มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม  การสร้างรูปสามเหลี่ยม   ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม  ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม  การสร้างวงกลม  ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  พีระมิด  รูปคลี่ของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมิด  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลม

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรใช้สถานการณ์ที่ใกล้ตัวหรือที่พบเห็นในชีวิตจริง ให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมทั้งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล เน้นการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   โดยให้สอดคล้องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 

รหัสตัวชี้วัด 

ค 2.1     ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3

ค 2.2     ป.6/1,  ป.6/2,  ป.6/3,  ป.6/4

ค 3.1     ป.6/1

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • ค 2.1 ป.6/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ค 2.1 ป.6/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
 • ค 2.1 ป.6/3 แสดงวิธีหาคำ ตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
 • ค 2.2 ป.6/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป
 • ค 2.2 ป.6/2 สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม
 • ค 2.2 ป.6/3 บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดต่าง ๆ
 • ค 2.2 ป.6/4 ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบจากรูปคลี่และระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ค 3.1 ป.6/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปวงกลมในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยชนิดของรูปสามเหลี่ยมสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของด้านและลักษณะของมุม ตามสมบัติต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยมแต่ละชนิด ซึ่งสามารถหาความยาวรอบรูปได้จากผลรวมของความยาวด้านทุกด้านของรูปนั้น และสามารถหาพื้นที่ได้ จากการใช้สูตร ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 • ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม การกำหนดชื่อ สัญลักษณ์ และการเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากขนาดของมุม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้าน
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง ฐาน มุมที่ฐาน มุมยอด และด้านประกอบมุมยอด
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 8 เรื่อง มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 7 เรื่อง ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9 เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 3 ด้าน
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 10 เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน 2 ด้าน และขนาดของมุม 1 มุม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 11 เรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนดความยาวของด้าน 1 ด้าน และขนาดของมุม 2 มุม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 12-13 เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 14-15 เรื่อง พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งสามารถหาความยาวรอบรูปได้จากผลรวมของความยาวด้านทุกด้านของรูปนั้น และสามารถหาพื้นที่ได้จากการใช้สูตร ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่อง การหาผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 5 เรื่อง ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 6 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 7 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวโดยใช้เส้นทแยงมุม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 8 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 9 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 10 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 11 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง วงกลม
รูปวงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยส่วนประกอบของวงกลมประกอบด้วย จุดศูนย์กลาง เส้นรอบวง เส้นผ่านศูนย์กลาง รัศมี และเส้นคอร์ด ส่วนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ ต้องวิเคราะห์โจทย์ และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบ รวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 • ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง ส่วนต่าง ๆ ของวงกลม
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การสร้างวงกลมด้วยแถบกระดาษ
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การสร้างวงกลมโดยใช้วงเวียน
 • ชั่วโมงที่ 5-6 เรื่อง ความยาวของเส้นรอบวง
 • ชั่วโมงที่ 6-7 เรื่อง พื้นที่ของวงกลม
 • ชั่วโมงที่ 8-9 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวง
 • ชั่วโมงที่ 10-11 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ
รูปเรขาคณิตสามมิติเป็นรูปเรขาคณิตที่แสดงถึงความกว้าง ความยาว ความลึก นอกจากนี้ยังมีความหนา นูน และมีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น ทรงกระบอก ทรงกลม กรวย พีระมิด และปริซึม เมื่อคลี่ออกจะได้รูปที่ประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติที่สามารถประกอบเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติได้

 • ชั่วโมงที่ 1-2 เรื่อง ลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ชั่วโมงที่ 3-5 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ชั่วโมงที่ 6-8 เรื่อง ปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ชั่วโมงที่ 9-10 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของรูปเรขาคณิตสามมิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
แผนภูมิวงกลมเป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างหนึ่งเพื่อสะดวกในการอ่านข้อมูลโดยใช้พื้นที่ภายในรูปวงกลมแทนจำนวนปริมาณข้อมูล และแบ่งรูปวงกลมจากจุดศูนย์กลางโดยการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ตามจำนวนรายการของข้อมูล

 • ชั่วโมงที่ 1-3 เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
 • ชั่วโมงที่ 4-5 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนภูมิ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?