คณิตศาสตร์ ค15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1/2565

Categories: ป.5
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา ค 15101        รายวิชา คณิตศาสตร์                                  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30

 

ศึกษาการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน และการแก้โจทย์ปัญหาของเศษส่วนและจำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม ค่าประมาณของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม 1 ตำแหน่งและ 2 ตำแหน่ง การใช้เครื่องหมาย ≈ การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม การประมาณผลลัพธ์ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว เซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร โดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ำหนัก กิโลกรัมกับกรัมโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวและน้ำหนักโดยใช้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยและทศนิยม  โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในการแยกขยะตามลักษณะของขยะและตามร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์  การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง การอ่านกราฟเส้น โดยใช้กราฟแสดงข้อมูลของจำนวนประชากรในจังหวัดนครสวรรค์ของแต่ละอำเภอ

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล เน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 

ตัวชี้วัด

ค 1.1            ป.5/1   ป.5/3   ป.5/4   ป.5/5   ป.5/6   ป.5/7   ป.5/8

ค 2.1            ป.5/1   ป.5/2

ค 3.1            ป.5/1   ป.5/2

 

รวม 11 ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

 • สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
 • นักเรียนสามารถหาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • นักเรียนสามารถหาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน
 • นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 ในรูปทศนิยม
 • นักเรียนสามารถหาผลคูณของทศนิยมที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • นักเรียนสามารถหาผลหารที่ตัวตั้งเป็นจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งและตัวหาร
 • นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
 • นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว
 • นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม
 • นักเรียนสามารถใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 • นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 เศษส่วน

 • 1.1 เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1)
  10:37
 • 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน ตอนที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2)
  10:31
 • 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน ตอนที่ 2 (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน ตอนที่ 3 (สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • 1.3 การเรียงลำดับเศษส่วน จำนวนคละ (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที 1)
  00:00
 • 1.4 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • 1.5 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที 3)
  00:00
 • 1.6 การบวกจำนวนคละ (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • 1.7 การลบจำนวนคละ (สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?