คณิตศาสตร์ ค14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ป.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4                                                                                                  ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา ค14101                                                                                            เวลาเรียน 80 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30

ศึกษาการอ่านและเขียนเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง ส่วนประกอบของมุม ชนิดของมุม การวัด และการสร้างมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจำแนกข้อมูล การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง
ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงาน ได้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ โดยนำความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่แต่ละวันว่ามีจำนวนเท่าใด
ผู้เรียนสามารถเขียนแสดงข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งได้ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เช่น การนำกระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียวนำกลับมาใช้ใหม่ โดยทำเป็นกระดาษทด เพื่อใช้ในการคิดคำนวณระหว่างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึง ในการคำนวณการใช้เงินในแต่ละวัน โดยแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน คือ เงินที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเงินที่เก็บออม เพื่อนำไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็น และรู้จักการใช้เงินอย่างพอประมาณ

ตัวชี้วัด

ค. 1.1  ป.4/3 ป.4/4 ป.4/5 ป.4/6 ป.4/13 ป.4/14 ป.4/15 ป.4/16
ค. 2.1  ป.4/2 ป.4/3
ค. 2.2  ป.4/1 ป.4/2
ค. 3.1  ป.4/1

รวม 13 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • ค. 1.1 ป.4/3 บอกอ่านและเขียนเศษส่วนจำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามเศษส่วน จำนวนคละที่กำหนด
 • ค1.1 ป.4/4 เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
 • ค1.1 ป.4/13 หาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
 • ค1.1 ป.4/14 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
 • ค. 1.1 ป.4/5 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด
 • ค. 1.1 ป.4/6 เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ค. 1.1 ป.4/15 หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • ค. 1.1 ป.4/16 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • ค. 2.1 ป.4/2 วัดและสร้างมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์
 • จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม ค. 2.2 ป.4/1 ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม
 • ค. 2.1 ป.4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ค. 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน
 • ค. 3.1 ป.4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศษส่วน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่าง จำนวนคละและเศษเกิน เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วน อย่างต่ำ และเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วน การบวก การลบเศษส่วน และจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน

 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ทบทวนความหมายของเศษส่วน
  00:00
 • แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เศษส่วน
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เศษส่วนแท้ เศษเกิน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง จำนวนคละ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากันโดยการหาร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง เศษส่วนอย่างต่ำ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การบวก การลบเศษส่วน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เฉลยแบบฝึกหัดการบวก การลบเศษส่วน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนคละ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การลบจำนวนคละ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบเศษส่วน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบจำนวนคละ
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม
การอ่านและการเขียน ทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ตามปริมาณที่กำหนด หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย ทศนิยมที่เท่ากัน การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม และจำนวนคละ การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน

 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยม 1 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 5 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนในรูปกระจาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การบวก การลบทศนิยม 2 ขั้นตอน
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาทศนิยม
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มุม
ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม การวัดและสร้างมุม การวัดขนาดของมุม โดยใช้โพร-แทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนด ขนาดของมุม

 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ระนาบ จุด และการใช้จุดแสดงตำแหน่ง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เส้นตรง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 10 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง และรังสี (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง มุม ส่วนประกอบของมุม และการเรียกชื่อมุม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง มุม ส่วนประกอบของมุม และการเรียกชื่อมุม (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 11 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง มุมฉาก มุมตรง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง มุมแหลม มุมป้าน มุมกลับ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การจำแนกชนิดของมุม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การวัดขนาดของมุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน และมุมตรง (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การสร้างมุมให้มีขนาดตามที่กำหนด โดยใช้โพรแทรกเตอร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การวัดขนาดและการสร้างมุมกลับ
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • สัปดาห์ที่ 13 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การเรียกชื่อรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้โพรแทรกเตอร์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้โพรแทรกเตอร์ (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม (2)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 15 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การหาพื้นที่โดยการนับตาราง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สูตร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การนำเสนอข้อมูล
การอ่านและการเขียน แผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง (Two-Way Table)

 • สัปดาห์ที่ 16 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การอ่านตารางสองทาง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การใช้ข้อมูลตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การใช้แผนภูมิแท่งในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่ง
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?