คณิตศาสตร์ ค12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

การฝึกทักษะเกี่ยวกับ การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์      การใช้ภาษาในการอ่านค่าของตัวเลขในการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนนับเกินหนึ่งแสนและศูนย์ การบวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์การวิเคราะห์หาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ การบอกความยาวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร การเลือกเครื่องวัดและการเปรียบเทียบความยาว   การบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด การเลือกเครื่องชั่งเปรียบเทียบปริมาณน้ำหนัก การบอกปริมาณ ความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร การเลือกเครื่องตวงและเปรียบเทียบปริมาณและความจุในหน่วยเดียวกัน   การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง 5 นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด การบอกความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว น้ำหนักและเวลาการอ่านเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวการชั่ง การตวงและเวลาการอ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย การอ่านเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีรูปลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ในแบบต่างๆ การบอกจำนวนและความสัมพันธ์ในรูปแบบของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และลดลงที่ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และรูปแบบซ้ำ การบอกรูปและความสัมพันธ์ในรูปแบบของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กับสองลักษณะ

การจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน ได้ศึกษาค้นคว้า ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล ใช้วิธีที่การหลากหลายในการแก้ปัญหา ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ อ่าน เขียน เปรียบเทียบ วัด แก้โจทย์ปัญหา อธิบายความสัมพันธ์ จำแนกข้อมูลการแปลความหมายและการรวบรวมข้อมูลจะทำให้ผู้เรียนรู้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงานรวมทั้งเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัยในการทำงาน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเองสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาร
 • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวลา
 • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวัดปริมาตร
 • 4.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิต
 • 5.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน
 • 6.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแผนภูมิรูปภาพ
 • 7.นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์

About the instructors

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การหาร

 • เรื่องความหมายของการหาร (สปที่1) 1 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องความหมายของการหาร (สปที่1) 2 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว (สปที่2) 8 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องความสัมพันธ์ของกสรคูณและการหาร (สปที่1) 3 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว (สปที่2) 9 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร (สปที่1) 4 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร (สปที่1) 5 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาผลหารและเศษ (สปที่2) 10 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาผลหารและเศษ (สปที่2) 11 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหาร (สปที่2) 12 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหาร (สปที่3) 15 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร (สปที่3) 16 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร (สปที่3) 17 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร (สปที่3) 18 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร (สปที่3) 19 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร (สปที่4) 22 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร (สปที่4) 23 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาการหาร (สปที่4) 24 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพ (สปที่4) 25 พ.ย. 2564
  00:00
 • เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์ (สปที่4) 26 พ.ย. 2564
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เวลา

 • เรื่องการอ่านปฏิทิน (สปที่5) 29 พ.ย. 64
  00:00
 • เรื่องการอ่านปฏิทิน (สปที่5) 30 พ.ย. 64
  00:00
 • เรื่องการอ่านปฏิทิน (สปที่5) 3 ธ.ค. 64
  00:00
 • เรื่องการเขียนแสดงวัน เดือน ปี (สปที่6) 7 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องการเขียนแสดงวัน เดือน ปี (สปที่6) 8 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกา(กลางวัน) (สปที่6) 9 ธ.ค. 2564
  00:00
 • เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกา(กลางคืน) สปที่7 (13 ธ.ค. 64)
  00:00
 • เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกา (สปที่7) 14 ธ.ค. 64
  00:00
 • เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที(ช่วง5นาที) สปที่7 (15 ธ.ค. 64)
  00:00
 • เรื่องการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที(ช่วง5นาที) สปที่7 (16 ธ.ค. 64)
  00:00
 • เรื่องทบทวนบทเรียน (เวลา) สปที่7 (17 ธ.ค. 64)
  00:00
 • เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (สปที่8) 20 ธ.ค. 64
  00:00
 • เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (สปที่8) 21 ธ.ค. 64
  00:00
 • เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (สปที่8) 22 ธ.ค. 64
  00:00
 • เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง และนาที (สปที่8) 23 ธ.ค. 64
  00:00
 • เรื่องการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลข (สปที่8) 24 ธ.ค. 64
 • เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (สปที่ 10) 4 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (สปที่ 10) 5 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (สปที่ 10) 6 ม.ค. 2565
  00:00
 • เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา (สปที่ 10) 6 ม.ค. 2565
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัดปริมาตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รูปเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การบวก ลบ คูณ หารระคน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 แผนภูมิรูปภาพ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?