คณิตศาสตร์ ค11101 ป.1 ภาคเรียนที่2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 1 ถึง 100 และ 0 การแสดงจำวนไม่เกิน 20 ในรูปความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม การบอกอันดับที่ หลัก ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ > < การเรียงลำดับจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวน ความหมายของการบวก ความหมายของการลบ การหาผลบวก การหาผลลบ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ การสร้างโจทย์ปัญหา รูปเลขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ1 ทีละ 10 แบบรูปซ้ำของจำนวน รูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวความยาวที่มีหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยพื้นฐาน การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร  เป็นเมตร การวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การชั่งและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เป็นขีด การอ่านแผนภูมิภาพ

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้ต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานำได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

What Will You Learn?

 • ค1.2 ป.1/1 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 และทีละ 10 และระบุรูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ ที่สมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป
 • ค2.1 ป.1/1 วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเซนติเมตร
 • ค2.2 ป.1/2 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด
 • ค2.2 ป.1/1 จำแนกรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
 • ค3.1 ป.1/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 1 หน่วย

About the instructors

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 (1-5 พ.ย.2564)
การบอกตำแหน่ง ข้างซ้ายข้างขวา ตรงกลาง ข้างบน ข้างล่าง ข้างหน้า ข้างหลัง ถัดจาก ระหว่าง.....กับ... ตั้งแต่....ถึง.... การบอกอันดับที่ อันดับที่ คนที่ ชั้นที่ การจัดอันดับที่เงื่อนไข/กติกา

 • เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆ (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การแสดงตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งต่างๆ (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การนำไปใช้ (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • แบบฝึกท้าทาย (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 2 (8-12 พ.ย.2564)

 • เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกและกรวย (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอกและกรวย (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง สิ่งรอบตัวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง ลักษณะของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100

สัปดาห์ที่ 3 (15-19 พ.ย.2564)

 • เรื่อง เตรียมอุปกรณ์ เรื่องรูปเรขาคณิต (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง ผลงาน เรื่องรูปเรขาคณิต (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้แบบของรูป (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีโดยใช้สิ่งของเป็นแบบ (ชั่วโมง 4)
  00:00
 • เรื่อง แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 4 (22-26 พ.ย.2564)

 • เรื่อง รูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การนับทีละ 10 (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 30 (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง จำนวนนับ 21 ถึง 30 (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 5)

สัปดาห์ที่ 5 (29-3 ธ.ค.2564)

 • เรื่อง จำนวนนับ 31 ถึง 50 (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง จำนวนนับ 51 ถึง 100 (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00

สัปดาห์ที่ 6 (6-8 ธ.ค.2564)

 • เรื่อง หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00

สัปดาห์ที่ 7 (13-17 ธ.ค.2564)

 • เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 10 และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 10 (ชั่วโมงที่3)
  00:00
 • เรื่อง แบบรูปของจำนวนบนตารางร้อย (ชั่วโมง 4)
  00:00
 • เรื่อง หลักและค่าของเลขโดด (ใบงานชิ้นที่2) (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 8 (20-23 ธ.ค.2564)

 • เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 9 (27-29 ธ.ค.2564)

 • เรื่อง การคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตร (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00

สัปดาห์ที่ 10 (4-7 ม.ค.2565)

 • เรื่อง การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร (ชั่วโมงที่1)
  00:00
 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ(1) (ชั่วโมงที่2)
  00:00
 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ(2) (ชั่วโมงที่3)
  00:00
 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ(3) (ชั่วโมงที่4)
  00:00

สัปดาห์ที่ 11 (10-14 ม.ค.2565)

 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่มีผลบวกไม่เกิน100 ไม่มีการทด (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่มีผลบวกไม่เกิน100 ไม่มีการทด (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักที่มีผลบวกไม่เกิน100 ไม่มีการทด (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักที่มีผลบวกไม่เกิน100 ไม่มีการทด (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักที่มีผลบวกไม่เกิน100 ไม่มีการทด (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 12 (17-21 ม.ค.2565)

 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด (ต่อ) (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกมีการทด (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 13 (24-28 ม.ค.2565)

 • เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่มีการกระจาย (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 14 (31 ม.ค. – 4 ก.พ.2565)

 • เรื่อง การลบจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง การลบจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 15 (7 ก.พ. – 11 ก.พ.2565)

 • เรื่อง สถานการณ์บวก1 (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง สถานการณ์บวก2 (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง สถานการณ์ลบ1 (ชั่วโมงที่ 3)
  00:00
 • เรื่อง สถานการณ์ลบ2 (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 16 (14 ก.พ. – 18 ก.พ.2565)

 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2 (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ3 (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ4 (ชั่วโมงที่ 4)
  00:00
 • เรื่อง เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ5 (ชั่วโมงที่ 5)
  00:00

สัปดาห์ที่ 17 (21 ก.พ. – 25 ก.พ.2565)

 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ (ชั่วโมงที่ 1)
  00:00
 • เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ (ชั่วโมงที่ 2)
  00:00
 • เรื่อง เกม Wordwall (ชั่วโมงที่ 3)
 • เรื่อง เกม Wordwall (ชั่วโมงที่ 4)
 • เรื่อง เกม Wordwall (ชั่วโมงที่ 5)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?