คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8 ค21204 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ม.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ผลการเรียนรู้

กำหนดสาระการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องรูป-เรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน ปัญหาชวนคิด จำนวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การคิดคำนวณ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โจทย์ปัญหาการแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยคเงื่อนไข การให้เหตุผล เอกนาม (monomial) การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม (polynomial) การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม การหารพหุนาม แบบรูปของจำนวน ข่ายงาน (Network)  การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเน้นจัดประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่หลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา โดยเรียงลำดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นตอน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีทักษะในการคิดคำนวณ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

     ผลการเรียนรู้

 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
 3. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้
 5. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ได้
 6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
 7. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่าง ๆ ได้
 8. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้
 9. สังเกต ให้ข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้
 10. หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้
 11. หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้

     รวม 11 ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

 • เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
สังเกต การให้ข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่องข้อความคาดการณ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ประโยคเงื่อนไข
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง ประโยคเงื่อนไขที่เป็นจริงและประโยคการไขที่ไม่เป็นจริง
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 แบบทดสอบ
 • สัปดาห์ที่ 5 บทกลับของประโยคเงื่อนไข
  00:00
 • สัปดา์ที่ 6 การให้เหตุผล
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พหุนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้

 • สัปดาห์ที่ 10 เฉลยใบงานการบวกเอกนาม
  00:00
 • สัปดาหืที่ 7 เอกนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 การบวกเอนาม
  00:00
 • สัปดาห์ ที่ 11 การลบเอกนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่12 พหุนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 พหุนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 14 การลบพหุนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 การบวกและการลบพหุนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่15 พหุนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 16 การคูณพหุนาม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 การหารพหุนาม
  00:00
 • แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่2
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประยุกต์1

 • เรื่อง รูปเรขาคณิต
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?