คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 7 ค21203 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กำหนดสาระการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องรูป-เรขาคณิต จำนวนนับ ร้อยละในชีวิตประจำวัน ปัญหาชวนคิด จำนวนและตัวเลข ระบบตัวเลขโรมัน ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข การคิดคำนวณ สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โจทย์ปัญหาการแบ่งส่วนของเส้นตรง การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ข้อความคาดการณ์ ประโยคเงื่อนไข บทกลับของประโยคเงื่อนไข การให้เหตุผล เอกนาม (monomial) การบวกและการลบเอกนาม พหุนาม (polynomial) การบวกและการลบพหุนาม การคูณพหุนาม การหารพหุนาม แบบรูปของจำนวน ข่ายงาน (Network) การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการเน้นจัดประสบการณ์จากรูปธรรมไปสู่ภาพและสัญลักษณ์ จัดกิจกรรมกลุ่มหรือเกม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดรวบยอด ใช้โจทย์ที่หลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหา โดยเรียงลำดับโจทย์จากง่ายไปหาโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นตอน ส่งเสริมการอธิบาย ให้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหา และเน้นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสร้างสรรค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีทักษะในการคิดคำนวณ มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และสามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

ผลการเรียนรู้

ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้
เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ได้
ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่าง ๆ ได้
ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้
สังเกต ให้ข้อความคาดการณ์ และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้
หาผลบวกและผลลบของเอกนามและพหุนามได้
หาผลคูณและผลหารของพหุนามอย่างง่ายได้
รวม 11 ผลการเรียนรู้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประยุกต์

  • สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิต (17-20 พ.ค. 65)
    00:00
  • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง จุดภายนอกและจุดภายใน (23-27 พ.ค.65 )
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?