คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12 ค23204 ม.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 12       รหัส  ค23204                           ภาคเรียนที่  2   เวลา  20  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายภาค   =  70 : 30                      จำนวนหน่วยกิต    0.5  หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะเกี่ยวกับ  สมการกำลังสอง  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว  เศษส่วนของพหุนาม การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วนของพหุนาม  การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

1.  แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้

2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้

3. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามที่กำหนดให้ได้

4. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้

5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้

 

รวม   5  ผลการเรียนรู้

What Will You Learn?

  • ผลการเรียนรู้ 1. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้
  • 2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้
  • 3. บวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนามที่กำหนดให้ได้
  • 4. แก้สมการเศษส่วนของพหุนามได้
  • 5. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนามได้

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?