คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค23203 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ค23203  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1                                                        เวลา 20 ชั่วโมง      จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ การคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเนื้อหาต่อไปนี้ กรณฑ์ที่สอง การบวก การลบ  การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง โดยใช้สมบัติ           

การแยกตัวประกอบของพหุนาม    การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ

 

โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติจริง สรุปรายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหา การสื่อสารและ การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และ การคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

การวัดและประเมินผล เน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

 

ผลการเรียนรู้

1. บวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง โดยใช้สมบัติ

2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสอง สมบูรณ์ได้

3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลัง

สองสมบูรณ์ หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือได้

รวมทั้งหมด  3  ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

  • 1. บวก ลบ คูณ และหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง โดยใช้สมบัติ 
  • 2. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสอง สมบูรณ์ได้
  • 3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม โดยอาศัยวิธีทำเป็นกำลัง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กรณฑ์ที่สอง

  • ชั่วโมงที่ 1 สมบัติของกรณฑ์ที่สอง (วันที่ 17-20 พ.ค. 65)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?