คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค22204 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

รหัสวิชา ค22204                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                                                   เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค 70 : 30                            จำนวน 0.5 หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการแจกแจง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสองสมการกำลังสองตัวแปรเดียว สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวการแปรผัน การแปรผันตรง การแปรผกผันตรง การแปรผันเกี่ยวเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง

ผลการเรียนรู้

 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็มและมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจำนวนเต็ม
 2. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
 3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
 4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผันต่อกันได้
 5. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้
 6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • 1. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์เป็นจำนวนเต็มและมีสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์ในพหุนามตัวประกอบเป็นจำนวนเต็ม
 • 2. แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
 • 3. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้การแยกตัวประกอบได้
 • 4. เขียนสมการแสดงการแปรผันระหว่างปริมาณสองปริมาณใด ๆ ที่แปรผันต่อกันได้
 • 5. แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่กำหนดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการแปรผันได้
 • 6. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
- การแยกตัวประกอบโดยใช้สมบัติการ แจกแจง - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูปกำลังสองสมบูรณ์ - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองในรูปผลต่างของกำลังสอง

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้สมบัติการแจกแจง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2-3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 4-5 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 6 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่อยู่ในรูปผลต่างของกำลังสอง
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
- สมการกำลังสองตัวแปรเดียว - แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง ลักษณะของสมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง คำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวและการหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีการแทนค่า
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป ax^2 + bx + c = 0 เมื่อ a = 1, b และ c เป็นค่าคงตัว
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวในรูป ax^2 + bx + c = 0 เมื่อ a , b และ c เป็นค่าคงตัว โดยที่ a ≠ 0 : 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแปรผัน
- การแปรผันตรง - การแปรผกผัน - การแปรผันเกี่ยวเนื่อง - การนำไปใช้

 • ชั่วโมงที่ 1 เรื่อง การแปรผันตรง
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่อง การแปรผกผัน
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การแปรผันเกี่ยวเนื่อง

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?