รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
1. ความหมายของเลขยกกำลัง 2. สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 3. สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 4. สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์ 5. สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ 6. การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 7. การคูณเลขยกกำลัง 8. การหารเลขยกกำลัง 9. เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังและมีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 10. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 11. ดอกเบี้ยทบต้น
0/1
Lesson: ชั่วโมงที่ 1 เรื่องความหมายและสมบัติของเลขยกกำลัง
About Lesson
  1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเลขยกกำลัง
  2. อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลัง
  3. เขียนและยกตัวอย่างสมบัติของเลขยกกำลัง
  4. ใช้สมบัติของเลขยกกำลังในการคิดคำนวณแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบ
Exercise Files
ชั่วโมงที่ 1 เรื่องความหมายและสมบัติของเลขยกกำลัง.pdf
Size: 615.38 KB
รายการบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
1. ความหมายของเลขยกกำลัง 2. สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 3. สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 4. สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์ 5. สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ 6. การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 7. การคูณเลขยกกำลัง 8. การหารเลขยกกำลัง 9. เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังและมีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 10. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 11. ดอกเบี้ยทบต้น
0/1
0% Complete