คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค22203 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

รหัสวิชา ค22203                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค 70 : 30                 จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ เกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลัง การเขียนเลขยกกำลังแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยๆ หรือมากๆ

ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เศษส่วนของพหุนามอย่างง่าย การหารเศษส่วนของพหุนามอย่างง่ายที่มีดีกรีไม่เกินหนึ่ง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์โดยใช้อัตราส่วน และร้อยละ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้อัตราส่วนและร้อยละ การประยุกต์การแปลงทางเรขาคณิต การสร้างสรรค์งานศิลปะ การออกแบบ โดยใช้การแปลงทางเรขาคณิต โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงทั้งเนื้อหาทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ผลการเรียนรู้

  1. คูณ และหารจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกาลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้ บทนิยาม และสมบัติของเลขยกกำลังและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
  2. คำนวณและใช้เลขยกกาลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อยๆหรือมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ได้
  3. บวก ลบ คูณและหารพหุนามได้
  4. บวก ลบ คูณและหารเศษส่วนพหุนามอย่างง่ายได้
  5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้
  6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนในการสร้างสรรค์งานศิลปะ หรือออกแบบ
  7. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด

 

What Will You Learn?

  • 1. คูณและหารจำนวนที่เขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลัง และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
  • 2. คำนวณและใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนที่มีค่าน้อย ๆ หรือมีค่ามาก ๆ ในรูปสัญกรณ์-วิทยาศาสตร์ได้
  • 3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง
1. ความหมายของเลขยกกำลัง 2. สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 3. สมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก 4. สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์ 5. สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบ 6. การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 7. การคูณเลขยกกำลัง 8. การหารเลขยกกำลัง 9. เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังและมีฐานอยู่ในรูปการคูณของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 10. เลขยกกำลังที่มีฐานอยู่ในรูปการหารของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 11. ดอกเบี้ยทบต้น

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?