คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน1 รหัสวิชา ค31101 จ านวน 1.0 หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 40 ชั่วโมง
ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต การด าเนินการของเซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย
จ านวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจ านวนจริง จ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนตรรกยะและจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนจริง การ
บวก การลบ การคูณและการหารจ านวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนตรรกยะ
และจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ ค่าประมาณของจ านวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจ านวนจริงที่อยู่ใน
รูปเลขยกก าลังสมบัติของจ านวนจริงและการน าไปใช้
โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดค านวณ การแก้ปัญหา การให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง
ๆ ในคณิตศาสตร์และน าความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่น ๆ
รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความใฝุเรียนรู้ ความมุ่งมั่นในการท างาน รู้สามารถ
ท างานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเองและใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์
รหัสตัวชี้วัด
ค 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2
ค 1.2 ม.4-6/1
ค 1.4 ม.4-6/1
ค 4.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2
ค 4.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3
ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1. ใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับเชต
  • 2. หาผลการดำเนินการของเชต
  • 3. ใช้แผนภาพเวนน์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเชต
  • 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับเชตในการแก้ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 เซต
1. เซต 2. การดำเนินการระหว่างเซต 3. การแก้ปัญหาโดยใช้เซต

  • ชั่วโมงที่ 1 เรื่องการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?