คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

รายวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐาน               รหัสวิชา ค23101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ –

ภาคเรียนที่  1                                                                      เวลาเรียน  60  ชั่วโมง / ภาค

เวลาเรียน   3   ชั่วโมง /สัปดาห์                                                จำนวน   1.5  หน่วยการเรียน

 

ศึกษาเกี่ยวกับ อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา การแยกตัวประกอบที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
การแยกตัวประกอบชองพหุนามที่อยู่ในรูปผลบวกและผลต่างกำลังสาม การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสามสมการกำลังสองตัวแปรเดียว แนะนำสมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง แนะนำฟังก์ชัน กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง สถิติ ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพกล่อง การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

มีทักษะด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้การคิดเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน ข้อมูลเหตุผลและหลักฐานต่าง ๆ มีวิจารณญาณในการคิดตัดสินใจ โดยยึดหลักเหตุผล และการพิจารณา อย่างรอบด้าน สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม มีทักษะในการทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม ทำงานแบบร่วมมือรวมพลัง โดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ ขจัดปัญหา แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด  เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทเพื่อการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด สามารถแก้ปัญหาและนำกลุ่มให้ไปสู่เป้าหมาย ทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ

เปิดใจ รับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถประสานความคิดและใช้สันติวิธี ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก นำความรู้ความสามารถ เจตคติ ทักษะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในสถานการณ์ใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

ค 1.2   ม.3/1, ม.3/2

ค 1.3   ม.3/1, ม.3/2

ค 2.2   ม.3/1

ค 3.1   ม.3/1

ตัวชี้วัด รวม  6 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • 1. เขียนอสมการแทนข้อความที่เกี่ยวกับการไม่เท่ากันของจำนวน
  • 2. แก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และเขียนกราฟแสดงคำตอบ
  • 3. แก้ปัญหาโดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
1. แนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 2. คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 3. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  • ชั่วโมงที่ 1 เรื่องแนะนำอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?