คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค14101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                              เวลา 80 ชั่วโมง           จำนวน  2.0   หน่วยกิต

 

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการอ่าน การเขียนเศษส่วนแท้  เศษเกิน  จำนวนคละ  ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน  เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ  การเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ  การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละ  การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งตามปริมาณที่กำหนด  หลัก ค่าประจำหลัก  ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม  และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจายทศนิยมที่เท่ากัน  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม  การบวกการลบทศนิยมการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมไม่เกิน 2 ขั้นตอน การวัดขนาดของมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาดของมุม ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุมส่วนประกอบของมุม การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง(Two-Way Table) ในการจัดการเรียนรู้ได้กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ในการแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยจัดประสบการณ์  กิจกรรม หรือโจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด  ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

 

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1       ค 1.1 ป.4/3       ค 1.1 ป.4/4        ค 1.1 ป.4/5       ค 1.1 ป.4/6  

      ค 1.1 ป.4/13     ค 1.1 ป.4/14      ค 1.1 ป.4/15      ค 1.1 ป.4/16  

มาตรฐาน ค 2.1       ค 2.1 ป.4/2       ค 2.1 ป.4/3

มาตรฐาน ค 2.2       ค 2.2 ป.4/1       ค 2.2 ป.4/2

มาตรฐาน ค 3.1       ค 3.1 ป.4/1

รวมทั้งสิ้น   13   ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • ค1.1 ป.4/3
 • บอก อ่านและเขียนเศษส่วนจำนวนคละแสดงปริมาณสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามเศษส่วนจำนวนคละที่กำหนด
 • ค1.1 ป.4/4
 • เปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
 • ค1.1 ป.4/5 อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามทศนิยมที่กำหนด
 • ค1.1 ป.4/6เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ค1.1 ป.4/13 หาผลบวกผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
 • ค1.1 ป.4/14 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนและจำนวนคละที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่ง
 • ค1.1 ป.4/15หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • ค1.1 ป.4/16 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • ค 2.1 ป.4/2 วัดและสร้างมุมโดยใช้โพรแทรกเตอร์จำแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุม
 • ค 2.2 ป.4/1 ส่วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ์แสดงมุม ( ค ๒.๒ ป.๔/๑ )
 • ค 2.1 ป.4/3 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ค 2.2 ป.4/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้าน
 • ค 3.1 ป.4/1 ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งตารางสองทางในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สี่เหลี่ยมมุมฉาก

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?