การใช้ภาษาจีน ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

   ภาษาจีน                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 2                                                                     เวลา 20 ชั่วโมง

    ศึกษาระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง(พินอิน) ฝึกทักษะการฟัง พูด โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามระดับพื้นฐาน ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำอนุญาต คำแนะนำและคำชี้แจงที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางให้เหมาะสมกับบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมจีน สนทนาโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล บทสนทนาสั้นๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตนเอง พูดโต้ตอบทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ การถามสารทุกข์สุกดิบ หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและเรื่องใกล้ตัว เขียนตัวอักษรจีนตามหลักการเขียนคำศัพท์ง่ายๆ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน เรียนรู้การใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของชาวจีน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการพูด กระบวนการจัดการ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 4 ผลการเรียนรู้

 1. ฟังหรือพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 2. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
 3. มีความเข้าใจคำศัพท์ เนื้อหาในบทเรียนและสามารถแปลความหมายได้อย่างถูกต้อง
 4. อ่านและเขียนบทสนทนา ข้อความสั้นๆ ตามหลักการอ่านและเขียน
Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของ การต่อราคาที่เป็นภาษาจีน
 • สามารถรู้คำศัพท์ แปลความหมายของบทสนทนาและอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 8 买衣服。(ซื้อเสื้อผ้า)

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง 说一说 (ฝึกสนทนา หน้า 59)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง แบบฝึกหัดบทที่ 8 (หน้า 47-50)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 แบบทดสอบ Formative 1

บทที่ 9 一共多少钱。(ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร)

 • สัปดาห์ที่ 5 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง 说一说 (ฝึกสนทนา หน้า 66)
  00:00

บทที่ 11 游乐场。(สวนสนุก)

 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง 说一说 (ฝึกสนทนา หน้า 80)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาค
 • สัปดาห์ที่ 10 เรื่อง วันทั้ง 7 ในภาษาจีน
  00:00

บทที่ 12 我喜欢音乐.(ฉันชอบดนตรี)

 • สัปดาห์ที่ 11 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 12 เรื่อง 说一说. (ฝึกสนทนา หน้า 87)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 13 สอบก่อนปลายภาค (For 2)

บทที่ 13 今天有什么好节目. (วันนี้มีรายการดีๆ อะไรบ้าง)

 • สัปดาห์ที่ 14 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
 • สัปดาห์ที่ 15 เรื่อง 说一说. (ฝึกสนทนา หน้า 94)

บทที่ 14 他们的表演真精彩。(การแสดงของพวกเขายอดเยี่ยมจริงๆ)

 • สัปดาห์ที่ 16 เรื่อง 看图学词语 (เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
 • สัปดาห์ที่ 17 เรื่อง 说一说。 (ฝึกสนทนา หน้า 101)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?