การใช้ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาภาษาจีน                                                                                                      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70:30                                                                     จำนวน 0.5 หน่วยกิจ

รายวิชา ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) นักเรียนศึกษาเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการการใช้คำศัพท์เพื่อการสื่อสาร หรือถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่เรียนมาเป็นประโยค สามารถจดจำคำศัพท์ การอ่านออกเสียง กลุ่มคำ หรือประโยคสั้นๆได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออกเสียง พูดสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นภาษาจีนได้ สนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน ใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัว

โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา มีประสิทธิภาพในการสื่อความ สามารถใช้ภาษา แสวงหาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นความรู้ต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา การมีจิตสานึกการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
ผลการเรียนรู้

 • ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆที่ฟังและอ่าน
 • ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน
 • สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • พูดและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
 • ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของจีน

What Will You Learn?

 • 1.นักเรียนรู้จักพยัญชนะภาษาจีน
 • 2.นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนพยัญชนะภาษาจีนได้

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1

 • สัปดาห์ที่ 1 声母 (พยัญชนะ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 สระ 韵母
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?