การใช้ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชาภาษาจีน                                                                                                      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70:30                                                                     จำนวน 0.5 หน่วยกิจ

รายวิชา ภาษาจีนเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) นักเรียนศึกษาเข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการจับใจความสำคัญของเรื่อง สามารถจดจำคำศัพท์ การอ่านออกเสียง กลุ่มคำ หรือประโยคสั้นๆได้ถูกต้องชัดเจนตามหลักการออกเสียงโดยสื่อสารและอธิบายได้จากบทความสั้นๆ ใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว เพื่อสร้างองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเพื่อแสดงความต้องการของตนและสิ่งต่างๆรอบตัว

โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ กระบวนการสื่อความ ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อภาษา รักการเรียนรู้ภาษา มีประสิทธิภาพในการสื่อความ สามารถใช้ภาษา แสวงหาความรู้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นความรู้ต่อยอดแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา การมีจิตสานึกการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต
ผลการเรียนรู้

 • ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆตามที่ฟังและอ่าน
 • ระบุประโยคและข้อความ หรือตอบคำถามให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่าน
 • ระบุหัวข้อเรื่องใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆประกอบ
 • สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฎิเสธในสถานการณ์ต่างๆ

What Will You Learn?

 • 1)ผู้เรียนสามารถสื่อสารคำศัพท์เรื่องงานอดิเรกได้
 • 2)ผู้เรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนคำศัพท์เรื่องงานอดิเรกเป็นภาษาจีนได้

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1

 • สัปดาห์ที่ 1 你会游泳吗?(เรียนรู้คำศัพท์ด้วยรูปภาพ)
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 会
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?