การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายวิชา  การใช้งานอินเทอร์เน็ต                                                                            ภาคเรียนที่ 1 – 2  เวลา 40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 20                                                               จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

 

ศึกษา ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล คุณสมบัติของข้อมูล ประเภทของข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล ความหมาย หลักการทำงาน  ส่วนประกอบ หน้าที่ ประโยชน์ การดูแลรักษาของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ส่วนประกอบ และหน้าต่างโปรแกรมวินโดวส์ ความหมาย ประโยชน์และโทษ การใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft Word ชื่อและหน้าที่ของแถบเครื่องมือ การพิมพ์ข้อความ การกำหนดแบบอักษร ขนาดอักษร การจัดรูปแบบข้อความ สีข้อความ  การกำหนดขนาดกระดาษ การบันทึกข้อมูล การเปิดแฟ้มข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร

โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายการใช้งาน บอกชื่อ หน้าที่ของแถบเครื่องมือ และใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์ข้อความ
  2. เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงาน

รวมทั้งหมด   2   ผลการเรียนรู้

 

 

Show More

About the instructors

Course Curriculum

การใช้งานอินเทอร์เน็ต

  • เกมส์เชาว์ปัญญา (สัปดาห์ที่ 1)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?