การเขียนเชิงธุรกิจ 2 ท31206 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ม.4
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รหัส ท 32202    รายวิชาการเขียนเชิงธุรกิจ                                             ภาคเรียนที่ 2  เวลา  40  ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  = 70 : 30                               จำนวนหน่วยกิต 0.5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การศึกษาวิเคราะห์ลีลาหรือโวหารในการเรียบเรียง การเขียนบรรยาย ทั้งที่เป็นเรื่องเล่า ชีวประวัติ การเดินทาง การชมสถานที่ เหตุการณ์ การเขียนอธิบาย การเขียนพรรณนา  คำกล่าวในโอกาสต่างๆ  เช่นการเขียนคติพจน์ คำขวัญ   คำอวยพร คำประกาศเกียรติคุณ  คำไว้อาลัย คำปราศรัย คำเชิญชวน ปาฐกถา โอวาท การเขียนบทความ บทสนทนา บันเทิงคดีประเภท เรื่องเล่า นิทาน เรื่องสั้น บทละครพูด การแต่งคำประพันธ์ประเภท โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน บทเพลง บทสดุดี บทอาศิรวาท
โดยใช้กระบวนการเรียนภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการเรียนรู้
1   เขียนอธิบาย ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

2   เขียนบรรยาย และพรรณนา ได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

3  มีความรู้ ความเข้าใจ การเขียนแสดงทรรศนะได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4  บันทึกความรู้ตามหลักการเขียนจากการอ่าน การฟัง และดู และอ้างอิงแหล่งที่มาได้

5  เขียนบทความ เขียนอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามกระบวนการเขียน

6  มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณค่าของงานเขียนแต่ละประเภท

7  มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนบันเทิงคดีสารคดีประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะ

8  มีความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนสารคดีประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

About the instructor

Course Curriculum

สร้างสรรค์การเขียน

 • บทเรียนที่ ๑ การเขียนอธิบาย.
 • ใบงานบทเรียนที่ 1 การเขียนอธิบาย
 • บทเรียนที่ ๒ การเขียนบรรยาย
 • ใบงานบทเรียนที่ 2 การเขียนบรรยาย
 • บทเรียนที่ 3 การเขียนพรรณนา
 • ใบงานบทเรียนที่ 3 การเขียนพรรณนา

การเขียนบันทึกความรู้

 • การเขียนบทความ
 • การเขียนบทความ ตอนที่ ๒
 • การเขียนแสดงทรรศนะ

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

 • การประเมินงานเขียนประเภทต่างๆ
 • การประเมินค่า เรื่องสั้น

การเขียนบันเทิงคดี

 • การเขียนบันเทิงคดี
 • การเขียนบันเทิงคดี ตอนที่ ๒
 • การเขียนสารคดี

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?