การอ่านเชิงธุรกิจ ๕

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

รหัสวิชา  ท๓๒๒๐1             รายวิชา  การอ่านเชิงธุรกิจ  ๑                ภาคเรียนที่  1  เวลา ๖๐  ชั่วโมงสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน   :  ปลายภาค  ๗๐ : ๓๐                                     จำนวน ๑.๕  หน่วยกิต

 

 

 

 

ศึกษาทักษะการอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพโดยอ่านอย่างมีวิจารณญาณรู้จักตีความด้วยถ้อยคำหรือเรื่องราว    อ่านหนังสือหลากหลายประเภทอ่านได้เร็ว รู้จักใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์การอ่าน   รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ในการเลือกอ่านหนังสือประเภทต่างๆอย่างหลากหลาย  อธิบายแนวทางการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาประสบการณ์การอ่านจากแหล่งการเรียนรู้  อ่านหนังสือประเภทต่างๆเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์  สามารถวิจารณ์วรรณกรรมตามแนวต่างๆ และ บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนและขั้นตอนการอ่านอย่างนักวิจารณ์

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด   กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการเรียนความรู้และความเข้าใจ  กระบวนการไตรสิกขา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ มีความสามารถ ในการสื่อสาร  ในการคิด

ในการแก้ปัญญา  ในการใช้ทักษะชีวิต  และในการใช้เทคโนโลยี  เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

 

  1. 1. อ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพโดยอ่านอย่างมีวิจารณญาณรู้จักตีความด้วยถ้อยคำหรือเรื่องราวที่ได้อ่าน
  2. อ่านหนังสือหลากหลายประเภทอ่านได้เร็ว รู้จักใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์การอ่าน
  3. รู้จักใช้แหล่งเรียนรู้ในการเลือกอ่านหนังสือประเภทต่างๆอย่างหลากหลาย
  4. อธิบายแนวทางการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาประสบการณ์การอ่านจากแหล่งการเรียนรู้
  5. รู้และเข้าใจสามารถบอกความหมายและหลักการของการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่า
  6. บอกประโยชน์ของการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนและขั้นตอนการอ่านอย่างนักวิจารณ์
  7. วิจารณ์วรรณกรรมตามแนวต่างๆ
  8. อ่านหนังสือประเภทต่างๆเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์

 

รวม  ๘ ผลการเรียนรู้

 

 

About the instructor

Course Curriculum

หลักการอ่าน

  • การอ่าน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?