การออกแบบและเทคโนโลยี4 ว31181 ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2565

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ว31181                                                                           รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 4

ภาคเรียนที่ 1                                                                               เวลา 40 ชั่วโมง   จำนวน  0.5   หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ออกแบบ สร้าง หรือพัฒนาผลงานสำหรับแก้ปัญหาที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริการ โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมซึ่งใช้ความรู้ทักษะ และเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย ค คำนึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา มีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน

 

     สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.1

     ตัวชี้วัด ที่ ม.4/1,ม.4/2,ม.4/3,ม.4/4,ม.4/5

     รวม 5 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีและระบบย่อยของเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อย 2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

  • ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน (สัปดาห์ที่ 1,2)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?