การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัส ว21102 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา  ว 21102  รายวิชา  (การออกแบบและเทคโนโลยี)                   ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  70 : 30                                     จำนวน     1.0   หน่วยกิต

 

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผน ดำเนินการแก้ปัญหา ด้วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project – based Learning) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหาวางแผนการเรียนรู้ และนำเสนอผ่านการทำกิจกรรมโครงงานบูรณาการศิลปะการแสดงพื้นบ้านเรื่องเต้นกำรำเคียว  เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของชุมชน การ โปรแกรมกราฟิกอย่างง่าย เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการเรียนรู้อาเซียนด้วยจำนวนสมาชิกประเทศอาเซียให้มีการสื่อสารสองภาษา และบูรณาการเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่พบในโรงเรียนมีอะไรบ้าง และวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนที่สามารถนำกับมาใช้ใหม่ได้มีอะไรบ้าง (3Rs)

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของความรู้วิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลให้มีการคิดค้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า ผลของเทคโนโลยีต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และการดำรงชีวิต จนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

 

 

ตัวชี้วัด

ว. 4.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5

รวม  5  ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

เทคโนโลยีรอบตัว

  • ความหมายของเทคโนโลยี
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?