หน่วยที่ 4 การสร้าง Animation และสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับงานนำเสนอ?

- การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์ - การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ - การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์

หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน?

- การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงาน - การนำเสนอผลงาน
การสร้างและตกแต่งแผนภูมิ (Chart) สัปดาห์ที่ 3

วิธีการสร้างแผนภูมิและตกแต่งแผนภูมิ ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint และตอบคำถามพร้อมๆ กันในคลิปวิดีโอ