รายการบทเรียน
หน่วยที่ 4 การสร้าง Animation และสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับงานนำเสนอ
- การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์ - การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ - การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์
0/7
หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน
- การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงาน - การนำเสนอผลงาน
0/1
Lesson: การสร้างและตกแต่งแผนภูมิ (Chart) สัปดาห์ที่ 3
About Lesson

วิธีการสร้างแผนภูมิและตกแต่งแผนภูมิ ในโปรแกรม Microsoft Powerpoint และตอบคำถามพร้อมๆ กันในคลิปวิดีโอ

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 4 การสร้าง Animation และสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับงานนำเสนอ
- การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์ - การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ - การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์
0/7
หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน
- การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงาน - การนำเสนอผลงาน
0/1
0% Complete