หน่วยที่ 4 การสร้าง Animation และสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับงานนำเสนอ?

- การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์ - การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ - การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์

หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน?

- การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงาน - การนำเสนอผลงาน
การสร้างการ์ดอวยพร สัปดาห์ที่ 5

-เปิดเรียนปกติจะใช้โปรแกรม Microsof Powerpoint ในการเรียนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว

-ช่วงเรียนออนไลน์ เสริมโปรแกรมให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างงานได้ทุกคน โดยใช้โปรแกรม www.canva.com