รายการบทเรียน
หน่วยที่ 4 การสร้าง Animation และสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับงานนำเสนอ
- การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์ - การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ - การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์
0/7
หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน
- การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงาน - การนำเสนอผลงาน
0/1
Lesson: การสร้างการ์ดอวยพร สัปดาห์ที่ 5
About Lesson

-เปิดเรียนปกติจะใช้โปรแกรม Microsof Powerpoint ในการเรียนวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว

-ช่วงเรียนออนไลน์ เสริมโปรแกรมให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างงานได้ทุกคน โดยใช้โปรแกรม www.canva.com

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 4 การสร้าง Animation และสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับงานนำเสนอ
- การแทรกไฟล์เสียงลงบนสไลด์ - การแทรกวิดีโอลงบนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ในการเปลี่ยนสไลด์ - การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวัตถุ - การสร้างจุดเชื่อมโยงให้กับสไลด์
0/7
หน่วยที่ 5 การนำเสนอผลงาน
- การเตรียมตัวก่อนการนำเสนอผลงาน - การนำเสนอผลงาน
0/1
0% Complete