การฟัง การดูและการพูด ท32206 ม.5 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ม.5
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัส ท 32206    รายวิชาการฟัง การดู และการพูด                            ภาคเรียนที่ 2  เวลา  20  ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  = 70 : 30                                        จำนวนหน่วยกิต 0.5

ฝึกทักษะการฟัง การพูด มีมารยาทในการฟัง ฟังอย่างมีวิจารณญาณ ฟังบทความ แล้ววิเคราะห์บทความที่กำหนด ฟังวรรณคดีวรรณกรรมแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ได้ ฟังและวิเคราะห์เรื่องราวจากสื่อต่าง ๆ    ได้อย่างคล่องแคล่วและเห็นคุณค่าของเรื่องที่ฟัง ปฏิบัติตนในการพูดอภิปรายหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากวรรณกรรมท้องถิ่นอย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องตามจุดประสงค์ การพูดปาฐกถาตามที่กำหนดให้ได้ พูดและเขียนบทความ สารคดี เรื่องสั้นตามที่กำหนดได้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการอภิปราย นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์        มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความเป็นประชาธิปไตย

ศึกษาหลักการพูด   วิธีการพูด ฝึกการพูดต่อหน้าประชุมชน ทั้งที่เป็นการบรรยาย พรรณนา

ชักชวน  ชี้แจง อภิปราย  ดำเนินการอภิปราย   สัมภาษณ์  การโต้วาที  ทำหน้าที่พิธีกรหรือโฆษก   ทั้งนี้โดยเน้นการใช้ถ้อยคำและน้ำเสียงและท่าทางที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถพูดได้อย่างมีเนื้อหาสาระและน่าสนใจ  ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ  พอใจหรือคล้อยตาม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการพูดของตนเองได้ถูกต้องตามหลักและวิธีการของการพูด โดยมีมารยาทความรับผิดชอบและคุณธรรมในการพูด

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. ฟังบทความแล้วสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้
 2. สามารถพูดต่อหน้าประชุมชนในโอกาสต่างๆได้ตามศักยภาพ
 3. สามารถเล่าเรื่องประเทืองปัญญาพารื่นรมย์ให้ผู้อื่นสนใจได้เป็นอย่างดี
 4. ฟัง ดูสื่อและวิเคราะห์เรื่องราวจากสื่อได้ถูกต้อง
 5. สามารถพูดบรรยายและพรรณนาให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นภาพได้เป็นอย่างดี
 6.  ตระหนักถึงการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสมแต่ละอาชีพ
 7.  สามารถโต้วาทีได้อย่างมีเนื้อหาสาระและสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี
 8.  สามารถใช้การพูดในการเป็นพิธีกรได้อย่างน่าสนใจ

About the instructor

Course Curriculum

การฟังและดูอย่างสร้างสรรค์

 • บทเรียนที่ ๑ ความสำคัญของการฟังและการดู
 • ใบงานเรื่อง ความสำคัญของการฟังและการดู
 • บทเรียนที่ ๒ การสรุปบทความ
 • ใบงาน การสรุปบทความ
 • บทเรียนที่ ๓ การร่างสรุปบทความ.

การเล่าเรื่องประเทิงปัญญา

 • การแบ่งประเภทของการพูด
 • การแบ่งประเภท ตามวิธีการพูด
 • การแบ่งประเภทของการพูด ส่วนที่ 3

การพูดบรรยาย

 • การพูดอธิบาย
 • การพูดในงานอาชีพ

การโต้วาที

 • การพูดโต้วาที
 • การบันทึกความรู้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?