การผลิตสื่อประสม 2 ว21228 ม.1 ภาคเรียนที่ 2

Categories: ม.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                                       คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา                 รายวิชา  การผลิตสื่อประสม                                       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค  =  80 : 20                                          จำนวน    –     หน่วยกิต

 

 

ศึกษา  ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Flip album เป็น software ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับสร้าง E-Book Multimedia สามารถสร้างไฟล์ pdf ซึ่งนำมาแปลง เรียกว่า E-Book     Software ชนิดนี้รูปแบบเหมือนกับเราอ่านหนังสือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ มีสารบัญเรื่อง สารบัญรูป ดัชนีท้ายเล่ม และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักการทำงาน บทบาทประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การใช้โปรแกรมพื้นฐานและนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมานำเสนองาน เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ

โดยการอธิบาย การค้นหาข้อมูล การอภิปราย การทำงานร่วมกัน การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานตามหลักการอย่างมีจิตสำนึก ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีเหตุผล และมีคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาการผลิตสื่อผสม เกิดการใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถนำความรู้จากวิชาการผลิตสื่อผสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

ผลการเรียนรู้

 1. สามารถบอกถึงความสำคัญและประโยชน์ของโปรแกรม Flip album Pro 6.0 ได้
 2. สามารถอธิบายถึงส่วนประกอบของโปรแกรม Flip album Pro 6.0 ได้
 3. สามารถอธิบายและใช้งานโปรแกรม Flip album Pro 6.0 ได้

 

รวมทั้งหมด   3   ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

 • 1. นักเรียนสามารถบอกถึงความสำคัญและประโยชน์จองโปรแกรม Filp Album Pro 6.0
 • 2. นักเรียนสามารถอธิบายถึงส่วนประกอบของโปรแกรม Filp Album Pro 6.0
 • 3. นักเรียนสามารพอธิบายละใช้งานโปรแกรม Filp Album Pro 6.0

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแทรกมัลติมีเดีย
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้น่าสนใจ ไฟล์เสียงและมัลติมีเดียเป็นส่วนประกอบสำคัญ การแทรกไฟล์เสียงและมัลติมีเดียมีวิธีดำเนินการที่ไม่ยุ่งยาก โปรแกรม Flip Album 6 Pro ได้มีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับการใช้ไฟล์ดังกล่าว ทำให้มีความหลากหลาย และชวนติดตามมากกว่าหนังสือที่มีแต่ตัวอักษรและภาพนิ่งเช่นหนังสือทั่วไป

 • การแทรกไฟล์เสียงให้กับ e-book
  03:31
 • การแทรกไฟล์เสียงให้กับ e-book
  01:41
 • การบันทึกคลิปวีดีโอ mp4 ให้เป็น wma ในโปรแกรม power point
  02:11
 • การใส่คลิปวีดีโอในโปรแกรม Flip Album วิธีที่ 1
  01:46
 • การใส่คลิปวีดีโอในโปรแกรม Flip Album วิธีที่ 2
  01:53
 • การใส่คลิปวีดีโอในโปรแกรม Flip Album วิธีที่ 3
  02:16
 • การใส่ไฟล์เสียงในประกอบพื้นหลังในหนังสืออิเล็กทอนิกส์บุ๊ค
  01:41
 • ชิ้นงาน
 • การใส่สันปกหนังสือ
  01:22

เว็บไซต์ Fliphtml5
flipthml5 เป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง E-book ที่ใช้งานง่าย มีทั้งเวอร์ชั่น Desktop และ Browsers สามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้โดยการเชื่อต่ออินเทอร์เน็ต เพียงแค่ Import file PDF เราก็จะได้ลิงค์อีบุ๊ค มีตู้หนังสือ Bookcases และ SEO friendly และมีการรายงานสถิติของผู้เข้าชมอีกด้วย

 • ทำความรู้จักกับเว็บไซต์ Fliphtml5
  02:01
 • การสมัครเข้าใช้งาน เว็บไซต์ Fliphtml5
  04:12
 • การเซฟงานในโปรแกรม CANVA ให้เป็นไฟล์ PDF
  02:23
 • แบบทดสอบก่อนปลายภาคเรียนที่ 2/2564
 • การอัพไฟล์ PDF ลงสู่เว็บ Fliphtml5 ให้เป็นหนังสืออีบุ๊ค
  03:39
 • การอัพโหลดไฟล์ PDF ลงสู่เว็บไซต์ fliphtml5 ให้เป็นหนังสือ E-book ด้วยโทรศัพท์มือถือ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?