การงานอาชีพ ง33102 ม.6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 33102 การงานอาชีพ                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6             ภาคเรียนที่  2              เวลา   20   ชั่วโมง                     0.5     หน่วยกิต

 

 

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการขั้นตอน กระบวนการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์ในงานอาชีพ และธุรกิจยุคใหม่ เพื่อพัฒนาในการทำงาน มีขั้นตอน คือการสังเกต วิเคราะห์ การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์ในงานอาชีพ และธุรกิจยุคใหม่

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานจนสำเร็จด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด และทำงานอย่างมีคุณภาพ  และมีกลยุทธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานการเรียน เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  มุ่งมั่น ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

 

รหัสและตัวชี้วัด

ง 1.1   ม.6/2   ม.6/3 ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7

ง 2.1  ม.6/2 ม.6/3

รวม     8  ตัวชี้วัด  

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ไปใช้ได้
 • นักเรียนได้รู้ถึงขั้นคอนการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
 • นักเรียนสามารถนำความรู้ในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ในงานอาชีพมาใช้ในการจัดนิทรรศการได้
 • นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับธุรกิจยุคใหม่

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์

 • ความหมายและความสำคัญของการเลีเยงสัตว์เชิงพาณิชย์ สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 – 5 พ.ย. 2564
 • คุณลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8 – 12 พ.ย. 2564
 • แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15-19 พย.64

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สร้างประสบการณ์ในอาชีพ

 • การจำลองอาชีพ สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 10 – 14 มกราคม 2565
 • ประเภทของนิทรรศการ สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 17 -21 มกราคม 2564
 • ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565
 • ความสำคัญของอาชีพ สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 31 – 4 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ธุรกิจยุคใหม่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?