การงานอาชีพ ง31101 ม.4 ภาคเรียนที่2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ง 33102 การงานอาชีพ                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4             ภาคเรียนที่  2               เวลา   20   ชั่วโมง                0.5     หน่วยกิต

 

          ศึกษาวิเคราะห์  แสวงหาความรู้ อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนในการงานประดิษฐ์ ดอกไม้สด ร้อยมาลัย ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์และสามารถทำงานตามขั้นตอน วิธีการและขั้นตอนในการทำงานโดยนำภาระงานประดิษฐ์ ที่ถูกต้อง  ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์  สามารถทำงานตามขั้นตอนได้    อธิบายความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนในการทำงานและอาชีพในสถานประกอบการและสามารถทำงานตามขั้นตอนได้  ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนในการทำงานและอาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและอาชีพ

โดยผู้เรียนแสดงออกด้วยการเรียนรู้และทำงาน  ที่ถูกต้องตามขั้นตอน  ด้วยความรับ-ผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์      โดยผ่านกระบวนการทำงาน  และการทำงานตามขั้นตอน    ให้ครอบคลุมการทำงาน  การผลิต  การออกแบบ  การแก้ปัญหา  การสร้างงาน และการสร้างอาชีพสุจริตสามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์และฝึกการเรียนรู้สู่กระบวนการตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตสำนึกในการทำงานมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยเสียสละและใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

 

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนเห็นความสำคัญของงานดอกไม้สดของไทย
  • 2.นักเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?