การงานอาชีพ ง22102 ม.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 22102 การงานอาชีพ                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2             ภาคเรียนที่  2              เวลา   20   ชั่วโมง                     0.5     หน่วยกิต

 

 

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับงานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพ ในเรื่องการซ่อมแซมสิ่งของ การออกแบบงานช่าง การทำสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งบ้าน การวางแผนอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานจนเป็นสำเร็จด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด และทำงานอย่างมีคุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  และมีกลยุทธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  มุ่งมั่น ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า

 

รหัสและตัวชี้วัด

ง 1.1 ม 2/1  ม 2/2   ม 2/3

ง 4.1 ม 2/1  ม 2/2   ม 2/3

 

รวม      6     ตัวชี้วัด  

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานช่างได้
 • นักเรียนสามารถประดิษฐ์ของตกแต่งได้
 • นักเรียนได้ความรู้และทักษะในเรื่องงานธุรกิจได้
 • นักเรียนสามารถวางแผนงานอาชีพได้

About the instructors

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่าง

 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของงานช่าง สัปดาห์ที่ 1 (1-5 พ.ย.2564)
  00:00
 • เครื่องมืองานช่าง สัปดาห์ที่ 2-3 (8-19 พ.ย. 2564)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานประดิษฐ์

 • การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น สัปดาห์ที่ 4-5 (22 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564)
  00:00
 • หลักการจัดการกับผลงานประดิษฐ์ สัปดาห์ที่ 6-7 (6-17 ธ.ค. 2564)
  00:00
 • การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น สัปดาห์ที่ 8 (20-24 ธ.ค. 2564)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานธุรกิจ

 • ความหมาย รูปแบบ และประโยชน์ ของธุรกิจ สัปดาห์ที่ 10 (4-7 ม.ค. 2565)
 • การใช้ไปรษณีย์ และ อินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 11 (10-14 ม.ค. 2565)
 • การใช้บริการโทรศัพท์ สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 17-21 มกราคม 2565

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 งานอาชีพ

 • การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อเข้าสู่อาชีพ สัปดาห์ที่ 12 (18-22 ม.ค. 2565)
 • ผลตอบแทนที่ได้รับจากประกอบอาชีพ และ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ สัปดาห์ที่ 13-14 (24-4 ก.พ. 2565)
 • ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ สัปดาห์ที่ 15 (7-11 ก.พ. 2565)
 • การจัดประสบการณ์อาชีพ สัปดาห์ที่ 16 (14-18 ก.พ. 2565)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?