การงานอาชีพ ง21102 ม.1 ภาคเรียนที่2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของงานประดิษฐ์ สามารถจำแนก

ประเภทของงานประดิษฐ์ วางแผนการใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์ชิ้นงานประเภทของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ   รักการทำงาน  เห็นคุณค่าแนวทางการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์  มีเจตคติที่มีคุณธรรม  จริยธรรมต่ออาชีพ  ช่วยเสริมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

ศึกษาวิเคราะห์  ความหมาย ความสำคัญ   และประโยชน์ของงานช่างพื้นฐาน  ใช้และบำรุงรักษา

เครื่องมืองานช่างพื้นฐานอย่างปลอดภัย  ปฏิบัติวางแผน  การซ่อมบำรุง  ดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน

เพื่อให้มีทักษะการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ   ใฝ่รู้และสร้างสรรค์  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มีความเป็นไทย ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม  มุ่งมั่นอดทน

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี  ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดแนวทาง

ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีเจตคติที่ดี ในการเลือกอาชีพและให้ความสำคัญการประกอบอาชีพการสร้างอาชีพ

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและมีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

What Will You Learn?

  • 1.อธิบายประเภทของงานช่างพื้นฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
  • 2.มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของงานช่างพื้นฐานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง
  • 3.มีความรู้ในเรื่องการประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่5 การเลือกใช้อุปกรณ์งานช่าง
- ความสำคัญ ประโยชน์ ชนิด การเลือกใช้ วิธีการใช้และการเก็บรักษา -ให้นักเรียนรู้จักการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ -ให้นักเรียนใช้อุปกรณ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน

หน่วยที่6การประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ
งานประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ ประสบการณ์ สร้างสรรค์ออกมาในรูปของผลงานที่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่ง ซึ่งมีทั้งประเภทงานประดิษฐ์ทั่วไป และงานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยในการสร้างสรรค์งานใหญ่มีความ สวยงามประณีต สิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ เครื่องมือและ อุปกรณ์

หน่วยที่7 งานอาชีพ
การเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองนั้น ควรใช้กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพมาช่วยในการพิจารณา เมื่อได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองแล้วต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเข้าสู่งานอาชีพ และประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพที่เลือกทำ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?