การงานอาชีพ ง15101 ป. 5 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

เพื่อการศึกษา เข้าใจการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติการซ่อมแซมของใช้ภายในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง การทำบัญชีครัวเรือน และลักษณะของอาชีพในชุมชนการใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย และลงมือสร้าง การนำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงาน ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคม

อธิบายลักษณะการอาชีพต่างที่มีในชาติต่างของอาเซี่ยนโดยใช้กระบวนการบอก กระบวนการใช้ และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และ มีความคิดสร้างสรรค์  นักเรียนสามารถนำเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ของใช้ประเภทรีไซเคิล

เพื่อให้มีเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ การใฝ่เรียนรู้มีความประหยัด  และกระตือรือร้นในการทำงาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียร แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพในชุมชน
 • นักเรียนสามารถปฎิบัติ งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพในชุมชนได้
 • นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่าง
งานช่าง การซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน

 • งานช่าง 2 การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน/หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน
  00:00
 • งานช่าง 1 กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน/การซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่าง
  00:00
 • งานช่าง 3 การซ่อมแซมบานพับประตูหรือหน้าต่างที่ชำรุด
  00:00
 • งานช่าง 4 ความปลอดภัยในการทำงานและประโยชน์งานช่าง
  00:00
 • ใบงานเรื่อง งานช่าง
 • ร่างบทเรียน
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง วัสดุรีไซเคิล

 • งานประดิษฐ์ 1 ความหมายของงานประดิษฐ์
  00:00
 • งานประดิษฐ์ 2
  00:00
 • งานประดิษฐ์ 3
  00:00
 • งานประดิษฐ์ 4
  00:00
 • ร่างบทเรียน
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานธุรกิจ
งานธุรกิจ บัญชีรายรับ-รายจ่าย การออมเงิน

 • งานธุรกิจ 1
  00:00
 • งานธุรกิจ 2
  00:00
 • งานธุรกิจ 3
  00:00
 • งานธุรกิจ 4
  00:00
 • การดูแลรักษาสมบัติส่วนตัว ป 5
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 งานอาชีพในชุมชน
อาชีพในชุมชน

 • งานอาชีพในชุมชน 1
  00:00
 • งานอาชีพในชุมชน 2
  00:00
 • งานอาชีพในชุมชน 3
  00:00
 • งานอาชีพในชุมชน 4
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?