การงานอาชีพ ง14101 ป.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

รู้ เข้าใจ บอก อธิบาย วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ใน การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว อาชีพสุจริตในท้องถิ่น

 

โดยการใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน แก้ปัญหาในการทำงาน ทำงานบรรลุเป้าหมาย นักเรียนสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง เช่น พัดจากใบมะพร้าว

 

ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรียนของงานช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่าง การซ่อมแซมอุปกรณ์
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานประดิษฐ์ ของใช้จากใบตองและวัสดุเหลือใช้ในบ้าน
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาชีพต่างๆ และธุรกิจของงานอาชีพ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่5 งานช่าง

 • เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานช่าง
  00:00
 • หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
  00:00
 • ประดิษฐ์กล่องใส่เครื่องมือช่าง
  00:00
 • ตัวอย่างการซ่อมแซม
  00:00
 • ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
  00:00

หน่วยที่6 งานประดิษฐ์

 • เรื่องกระบวนการของงานประดิษฐ์
  00:00
 • เรื่องประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
  00:00
 • เรื่องสรุปความรู้รื่องงานช่าง
  00:00
 • วิธีการตัดกระดาษสำหรับงานสาน
  00:00
 • การสานลาย1
  00:00
 • งานใบตอง
  00:00
 • กระทงมุมเดียว
  00:00
 • การทำภาชนะใส่อาหารกระทงสี่มุม
  00:00

หน่วยที่7 งานอาชีพ

 • การงานอาชีพ ป 4 เรื่องการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว โดยคุณครูสาวิตรี จันทร์เชื้อ
  00:00
 • ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
  00:00
 • ความหมายและความสำคัญของอาชีพ
  00:00
 • การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?