การงานอาชีพ ง13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

อธิบายเหตุผลในความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องและมีประโยชน์ปฏิบัติการทำอาหาร ความหมายและความสำคัญของงานช่างและงานประดิษฐ์ประเภทของวัสดุและเศษวัสดุต่างๆภายในประเทศอาเซี่ยน มีงานประดิษฐ์ใดบ้าง

 

ฝึกปฎิบัติการทำอาหาร เรียนรู้งานช่าง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และการแสวงหาความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น เช่น นาฬิกาจากใบมะพร้าว

 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาท ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการทำงาน รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียรแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

What Will You Learn?

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารหลัก5หมู่การเลือกรับประทานอาหาร การประกอบอาหาร
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง การทำงานช่าง
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของงานประดิษฐ์นักเรียนปฏิบัติการประดิษฐ์ของเล่นของใช้และของตกแต่ง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่5 งานช่าง

 • เครื่องมือช่าง ตัด ตอกและขันเกลียว
  00:00
 • เครื่องมือช่างเจาะ วัด คีบ
  00:00
 • เรื่องวิธีการดูแลรักษาและจัดเก็บเครื่องมือช่าง
  00:00
 • เรื่องประโยชน์ของงานช่าง
  00:00

หน่วยที่6 งานประดิษฐ์

 • ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
  00:00
 • เรื่องวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืช
  00:00
 • งานประดิษฐ์ของเล่น(รถจากกล่องนม)
  00:00
 • การประดิษฐ์ของใช้(ที่ใส่ของจากหลอด)
  00:00
 • การประดิษฐ์ของใช้(กระปุกออมสิน)
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?