การงานอาชีพ ง12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

บอกบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  การจัดวางสิ่งของ  การประกอบอาหาร  ประโยชน์         ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  แหล่งข้อมูลของทางราชการและจากผู้เชี่ยวชาญ   ประโยชน์และ        การรักษาแหล่งข้อมูล  ส่วนประกอบและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานอย่างประหยัด  เหมาะสม  เพื่อความปลอดภัย  สามารถสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่ายจากการกำหนดปัญหา  ความต้องการโดยผ่านการออกแบบเป็นภาพ  2  มิติ  มีการทำงานตามกระบวนการและมีความคิดสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรมและ                      ค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3

รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

งานประดิษฐ์

งานเกษตร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?