การงานอาชีพ ง 16101 ชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                         คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

รหัส  ง16101  รายวิชา การงานอาชีพ                            ภาคเรียนที่  2  เวลา  80  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายปี  =  70 : 30      จำนวนหน่วยกิต  0.5  หน่วยกิต 

 

ศึกษา เข้าใจการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ การซ่อมแซมของใช้ภายในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง การทำบัญชีครัวเรือน และลักษณะของอาชีพ การใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย และลงมือสร้าง การนำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงาน ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคม

อธิบายลักษณะการประกอบอาชีพที่มีในชาติต่างของอาเซี่ยนโดยใช้กระบวนการบอก กระบวนการใช้ และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และ  มีความคิดสร้างสรรค์  นักเรียนสามารถนำเศษวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งประเภทรีไซเคิล

เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด  และกระตือรือร้นในการทำงาน  หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียร แบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

                       รหัสตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                      

ง 1.1   ป 6/1  ป 6/2  ป 6/3

ง 2.1   ป 6/1  ป 6/2

รวมทั้งหมด   5  ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพในชุมชน
 • นักเรียนสามารถปฎิบัติ งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพในชุมชนได้
 • นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Pattanan Jitamphai
ร่าเริง สนุกสนาน ชอบคริสต์มาส

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานช่าง
การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน/หลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน/การซ่อมแซมบานพับประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่มีสกรูวและนอตเป็นส่วนประกอบ ประโยชน์ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

 • การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน
  00:00
 • การติดตั้งประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
  00:00
 • การติดตั้ง ประกอบโคมไฟอ่านหนังสือ
  00:00
 • ประโยชน์ของการติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานประดิษฐ์

 • งานประดิษฐ์ 1
  00:00
 • งานประดิษฐ์ 2
  00:00
 • งานประดิษฐ์ 3
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานธุรกิจ

 • บันทึกรายรับ-ร่ายจ่าย
  00:00
 • การทำการบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
  00:00
 • การจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน ครั้งที่ 1
  00:00
 • การจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน ครั้งที่ 2
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานอาชีพ

 • งานอาชีพ 1
  00:00
 • งานอาชีพ 2
  00:00
 • งานอาชีพ 3
  00:00
 • งานอาชีพ 4
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?