กฎหมายสำคัญของประเทศ ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ซึ่งนับว่ารัฐธรรมนูญมีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีไว้รับรองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ประชาชน และเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ผลประโยชน์ของประชาชน นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้ปกครองล่วงละเมิดในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน รัฐธรรมนูญยังเป็นเครื่องกำหนดทิศทางในการดำเนินการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถที่จะดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสนองความต้องการของประชาชนรวมถึงการพัฒนาประเทศสืบไป

What Will You Learn?

 • 1) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • 2) เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

 • สัปดาห์ที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะของกฎหมาย
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 การแบ่งประเภทของกฎหมายตามความสัมพันธ์
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 ประเภทของกฎหมายแบ่งตามลำดับศักดิ์ของกฎหมาย
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?